Ro­land DG ogła­sza dwa no­we pro­duk­ty

27.03.2020

Ro­land DG ogła­sza dwa no­we pro­duk­ty. No­wa wer­sja Ver­sa­UV LEF2–300D zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na w ce­lu zwi­ęk­sze­nia mo­żli­wo­ści dru­ko­wa­nia, a naj­now­sza wer­sja zna­ne­go opro­gra­mo­wa­nia RIP fir­my Ro­land – Er­go­soft Ro­land Edi­tion 3 – po­pra­wia kom­fort użyt­ko­wa­nia dla klien­tów Te­xart.

Więcej czytaj TUTAJ