Ca­non UVgel na­pędza wzro­sty do­staw­ców usług dru­ku w re­gio­nie EMEA

Eu­ro­pej­scy do­staw­cy usług dru­ku, którzy ko­rzy­sta­ją z plo­te­ra Océ Co­lo­ra­do 1640, za­uwa­ża­ją znacz­ny wzrost wy­daj­no­ści pro­duk­cji i roz­sze­rze­nie mo­żli­wo­ści apli­ka­cji dzi­ęki wy­ko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii UVgel. W re­jo­nie EMEA za­in­sta­lo­wa­nych jest już po­nad 400 ma­szyn Océ Co­lo­ra­do 1640.

Czytaj więcej na stronie POLSKIEJ POLIGRAFII